คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน0.000.000.000.00
งบลงทุน0.000.000.000.00
งบบุคลากร0.000.000.000.00
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเหลื่อมปี0.000.000.000.00
งบเงินนอกงบประมาณ0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กลุ่มงานอำนวยการ0.000.000.000.00
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์0.000.000.000.00
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
กลุ่มงานนโยบายและแผน0.000.000.000.00
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
กลุ่มงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
กลุ่มงานหน่วยตรวจสอบภายใน0.000.000.000.00
กลุ่มงานการจัดการศึกษาเอกชน0.000.000.000.00
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ0.000.000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
ที่อยู่ เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
ติดต่อสอบถาม 0-5479-1510
ติดต่อผู้พัฒนา