คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน58,847,781.0035,093,548.9523,754,232.0559.63
งบลงทุน80,763,540.0015,845,887.0064,917,653.0019.62
งบบุคลากร24,882,700.0014,758,385.8510,124,314.1559.31
งบอุดหนุน86,527,547.0038,182,435.0048,345,112.0044.12
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเหลื่อมปี0.000.000.000.00
งบเงินนอกงบประมาณ0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กลุ่มงานอำนวยการ278,000.0015,600.00262,400.005.61
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์147,742,947.0058,596,681.4689,146,265.5439.66
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล141,800.00110,014.0031,786.0077.58
กลุ่มงานนโยบายและแผน86,059,294.0035,124,609.7450,934,684.2640.81
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา9,169,014.007,205,408.301,963,605.7078.58
กลุ่มงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา4,926,563.00849,470.704,077,092.3017.24
กลุ่มงานหน่วยตรวจสอบภายใน29,550.0013,276.0016,274.0044.92
กลุ่มงานการจัดการศึกษาเอกชน0.000.000.000.00
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ2,674,400.001,965,196.60709,203.4073.48

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
ที่อยู่ เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
ติดต่อสอบถาม 0-5479-1510
ติดต่อผู้พัฒนา