คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน40,599,153.0019,767,873.4720,831,279.5348.69
งบลงทุน0.000.000.000.00
งบบุคลากร5,375,424.000.005,375,424.000.00
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเหลื่อมปี0.000.000.000.00
งบเงินนอกงบประมาณ0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กลุ่มงานอำนวยการ0.000.000.000.00
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์24,521,132.0048,000.0024,473,132.000.19
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
กลุ่มงานนโยบายและแผน21,416,085.0019,707,313.471,708,771.5392.02
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา28,000.003,200.0024,800.0011.42
กลุ่มงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา9,360.009,360.000.00100.00
กลุ่มงานหน่วยตรวจสอบภายใน0.000.000.000.00
กลุ่มงานการจัดการศึกษาเอกชน0.000.000.000.00
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ0.000.000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
ที่อยู่ เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
ติดต่อสอบถาม 0-5479-1510
ติดต่อผู้พัฒนา