คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน54,135,052.0031,387,837.9422,747,214.0657.98
งบลงทุน88,565,300.000.0088,565,300.000.00
งบบุคลากร24,882,700.0014,758,385.8510,124,314.1559.31
งบอุดหนุน70,955,389.0038,182,435.0032,772,954.0053.81
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเหลื่อมปี0.000.000.000.00
งบเงินนอกงบประมาณ0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กลุ่มงานอำนวยการ258,000.000.00258,000.000.00
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์155,709,942.0041,242,627.98114,467,314.0226.48
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล153,800.0012,921.00140,879.008.40
กลุ่มงานนโยบายและแผน69,004,221.0034,809,501.2834,194,719.7250.44
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา8,187,820.007,144,588.301,043,231.7087.25
กลุ่มงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา2,785,708.00682,642.702,103,065.3024.50
กลุ่มงานหน่วยตรวจสอบภายใน29,550.0010,356.0019,194.0035.04
กลุ่มงานการจัดการศึกษาเอกชน0.000.000.000.00
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ2,409,400.00426,021.531,983,378.4717.68

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
ที่อยู่ เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
ติดต่อสอบถาม 0-5479-1510
ติดต่อผู้พัฒนา