คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน56,200,477.0025,451,731.2730,748,745.7345.28
งบลงทุน93,865,560.000.0093,865,560.000.00
งบบุคลากร10,833,524.000.0010,833,524.000.00
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเหลื่อมปี0.000.000.000.00
งบเงินนอกงบประมาณ0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กลุ่มงานอำนวยการ43,000.000.0043,000.000.00
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์132,283,772.00104,073.33132,179,698.670.07
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล386,350.004,112.00382,238.001.06
กลุ่มงานนโยบายและแผน26,377,065.0025,249,552.941,127,512.0695.72
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา415,400.0058,523.00356,877.0014.08
กลุ่มงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา1,210,128.009,360.001,200,768.000.77
กลุ่มงานหน่วยตรวจสอบภายใน5,800.000.005,800.000.00
กลุ่มงานการจัดการศึกษาเอกชน43,046.0024,790.0018,256.0057.59
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ135,000.001,320.00133,680.000.97

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
ที่อยู่ เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
ติดต่อสอบถาม 0-5479-1510
ติดต่อผู้พัฒนา